Tin Tổng công ty IDICO

Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành Xây dựng nói chung và IDICO nói riêng. Tuy nhiên, với sự đoàn kết nỗ lực rất cao của tập thể lãnh đạo, CBCNV-LĐ, cùng với các giải pháp phù hợp, cụ thể cho từng mục tiêu, dự án, tại từng lĩnh vực, hoạt động sản xuất kinh doanh của IDICO vẫn đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
  
Tốc độ tăng trưởng chung đạt 102,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 50% kế hoạch năm, đảm bảo hiệu quả kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho CBCNV và lực lượng lao động ngoài xã hội. Trong đó, Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản đạt 53% kế hoạch năm. Lĩnh vực Xây lắp 57% kế hoạch năm. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp và VLXD đạt 43% kế hoạch năm (riêng tại COSEVCO, đạt 53% kế hoạch năm).

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn chịu nhiều tác động khó khăn và nhiều rủi ro tiềm ẩn, IDICO sẽ tiếp tục theo dõi, rà soát điều chỉnh kế hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ và BXD, tập trung vào các lĩnh vực chính, tiết giảm chi phí thường xuyên; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp dựa trên hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhằm mục tiêu hoàn thành Kế hoạch năm 2012 của Tổng công ty và của Bộ Xây dựng. 

Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2012

Giá trị tổng sản lượng         : 4.383.962 trđ, đạt 53% KH năm.

Doanh thu                           : 2.731.109 trđ, đạt 44% KH năm.

Lợi nhuận trước thuế          : 100.894 trđ, đạt 35,40% KH năm.

Nộp ngân sách nhà nước   : 212.511trđ, đạt 42,30% KH năm.

Giá trị đầu tư phát triển       : 1.160.289trđ, đạt 52,60% KH năm.TIN TỨC LIÊN QUAN:

Địa chỉ: 100 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thanh, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 38995588 Fax : (+84.8) 38995588 
E-mail: headoffice@idico-incon.com.vn - Website: http://www.idico-incon.com.vn/

© All Rights idico-incon.com.vn | phát triển bởi VGO Corp